top of page

TIETOSUOJA-SELOSTE

Rekisterinpitäjä

 

Laadittu 1.9.2018

Nimi: Kissamos Trade Goods
Y-tunnus: 2929371-6
Posti- ja käyntiosoite: Nestorintie 12 A, 01400 Vantaa
Puhelin: 0449 844 063

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Perttu Sliden
Sähköposti: tietosuojavastaava@kistradegoods.fi

Rekisterin nimi

Kissamos Trade Goods:in markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Kissamos Trade Goods:in oikeutettuun etuun (esimerkiksi suoramarkkinointi) ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten:

 • Turvallisen palvelun toimittamiseen

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin (mielipide- ja markkinointitutkimukset) parantamiseen

 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

 • Suoramarkkinointi

 • Markkinointikilpailujen ja arvontojen järjestäminen.

 • Liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen.

Rekisteröityjen ryhmät

 

Potentiaaliset kuluttaja- ja jälleenmyyntiasiakkaat.

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi

 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

 • Korkeintaan yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto

 • Rekisteröidyn toivomat yhteydenpitomuodot

 • Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot

 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet)

 • Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi Kissamos Trade Goods:in uutiskirjeen tilaamisen tai markkinointikilpailuihin ja -arvontoihin osallistumisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä (esimerkiksi Väestörekisterikeskus). Markkinointirekisteriin voidaan siirtää tietoja Kissamos Trade Goods:in asiakasrekisteristä asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen (ts. aktiivisen asiakkuussuhteen päätyttyä, kun käyttäjä poistaa tilinsä järjestelmästä).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

Kissamos Trade Goods voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi markkinoinnin toteuttamista varten. Tällöin Kissamos Trade Goods sitoutuu huolehtimaan, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen palvelun tuottamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Kullakin rekisteriä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietojen säilytysaika

 

Rekisterin henkilötietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. Kissamos Trade Goods arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, minkä lisäksi Kissamos Trade Goods huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty Kissamos Trade Goods:in markkinointi- tai asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. Oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta. Poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamisesta ja/tai vastustamisesta on osoitettava kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruminen tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointia varten
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö suoramainontaa tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan antaa esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla tai osoittamalla tätä koskeva kirjallinen pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää profilointi
 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö profilointia varten. Tällainen kielto tapahtuu kirjallisella pyynnöllä rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Oikeus siirtää tiedot
 

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä tapahtuu olemalla kirjallisesti yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

 

Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle
 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista valvovalle viranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

OTA YHTEYTTÄ / +358 0449844063 |
bottom of page